مقالات روز تغذیه دکتر رضا غیاثوند

دکتر رضا غیاثوند بهترین متخصص تغذیه اصفهان به انتخاب سازمان نظام پزشکی و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان /عضو انجمن تغذیه آمریکا / عضو انجمن تغذیه ایران